fredag den 22. marts 2024

Bag om Frigast-rapporten

Der tales en del om Frigast-rapporten for tiden, da den kan komme til at få stor indflydelse på den danske ølbranche.

Rapportens egentlige navn er ”Fremtidens erhvervsstøtte – kortlægning, principper og sanering”, men den har i daglig tale taget navn efter Chritian Frigast, der er formand for ekspertgruppen bag rapporten.

Det er svært at give en kort forklaring på rapporten, men dette uddrag fra skatteministeriets pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen af den, forklarer de grundlæggende tanker bag.

"Med aftale om En ny reformpakke for dansk økonomi fra januar 2022 og i forlængelse af regeringsgrundlaget blev det besluttet, at en ekspertgruppe skal komme med anbefalinger til den fremadrettede indretning af erhvervsstøttesystemet.

Nu har Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte afleveret sin første rapport. Ekspertgruppen består af Christian Frigast (formand), Lise Kaae, Niels Johannesen og Jeppe Druedahl. Tidligere medlem af ekspertgruppen Astrid Simonsen Joos er udtrådt af arbejdet.

Ekspertgruppen har udført et omfattende arbejde med at kortlægge erhvervsstøtteordninger og komme med anbefalinger til samfundsøkonomiske principper for erhvervsstøtte, samt anbefalinger til prioritering af sanering af erhvervsstøtteordninger."

Rapporten kan læses i sin fulde længde her.

Rapporten fylder 452 sider, men afsnittet, der vedrører bryggerierne fylder kun én. Den gengives her sammen med en tabel og et par relevante ordforklaringer fra andetsteds i rapporten, for at lette forståelsen.
4.4 Afgiftslettelse for små ølproducenter (ølmoderation)

Beskrivelse

Formålet med ordningen er at styrke de mindre bryggeriers konkurrenceevne over for de større bryg gerier. Ordningen blev indført for mere end 30 år siden.

Afgiften på øl er lavere for øl fra små bryggerier. Afgiftsnedsættelsen udgør op til 50 pct. af den nor male afgift. Det danske marked har over de seneste 20 år udviklet sig og omfatter i dag mange små bryggerier.

I 2021 modtog 172 virksomheder en afgiftslettelse for øl. Ordningen kan bruges af små bryggerier, der producerer op til 200.000 hektoliter øl med et alkoholindhold over 0,5 pct.

Erhvervsstøtten skønnes i 2023 til 15 mio. kr. i både umiddelbar virkning og efter tilbageløb, jf. tabel 4.4. Der skønnes ikke at være en nævneværdig virkning på samfundsøkonomien.
Vurdering

Ordningen har til hensigt at styrke små ølproducenters konkurrenceevne. Den lavere afgift på øl fra små producenter er derfor vurderet efter kriterie A1. Bedre samfundsøkonomi.
Ordningen vurderes ikke at adressere en markedsfejl og har karakter af branchestøtte.

Der vurderes således ikke at være et samfundsøkonomisk grundlag for en særlig skattebegunstigelse til producenter af øl, og herunder er der ikke samfundsøkonomisk grundlag for at opretholde en særlig skattebegunstigelse, der alene gælder for små bryggerier. Der er risiko for, at støtten binder produktionsressourcer i små bryggerier frem for at de bevæger sig derhen, hvor de er mest produktive.

Anbefaling

Ekspertgruppen anbefaler, at ordningen saneres.